خانم ميشل، زن دو رگه ي سي و نه ساله!
بعد از اينكه مادرش، ميشل و ژرژ رو ترك كرد، مرگ ژرژ در سن نه سالگي، ريشل رو توي خونه اي كه از پدربزرگش به ارث برده بود همراه نامادريه پيرش نگه داشت!
ريشل در سال ١٩٢٤ از خونه فرار كرد و در كاروانسرايي در نزديكي روستاي گرگيلس مشغول به كار شد!
در همون سال ها دل باخته ي موسيو پل شد و وقتي ژولين كوچولو رو تو شكمش داشت، پل اونها رو ترك كرد!
اولين فرزند ميشل در سن سيزده سالگي توسط هوشع مرد عربِ شصت و دو سالِ كه عاشقِ ميشل بود كشته شد!
ميشل از روي اجبار با هوشع ازدواج كرد و مدتي نگذشته بود، هوشع توسط پليس دستگير ، و به حبس ابد محكوم شد!
صداي خنده ي ريشل رو در ذهنت زمزمه كن!
بعد از ترك مادر
مرگ پدر
فرار از خانه
ترك پل
مرگ فرزند
تن دادنِ اجباري به هوشع
عكس مربوط به ١٩٥٣ هست،
وقتي دومين فرزند ريشل ، بعد از چهار ماه دستگيريِ هوشع به دنيا آمد!