دختران قوچان

دختران قوچان اشاره به واقعهٔ فروش دختران قوچان به ترکمان‌ها و ارامنهٔ عشق‌آباد در بهار ۱۳۲۳ هجری قمری دارد.
ایرانیان عشق‌آباد، تلگرافی به مجلس فرستاده بودند بدین‌سان: «ما به چشم خود دیدیم که اطفالِ قوچانی‌ها را در عشق‌آباد مثل گوسفند و سایر حیوانات به ترکمانان می‌فروختند و کسی نبود دادرسی نماید…» حکومت به مردم فشار آورده و از آنها مالیات خواست و مردم ناگزیر شده دختران خود را فروختند. ۲۰۲۰