تبعیض

تبعیض، موقعیتی است نابرابر که افراد به خاطر نقش‌ها و موقعیت‌هایی مثل نژاد، جنسیت، سن و … از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند. ۲۰۱۹