بهار بی برگ

درختان به عنوان موجودات زنده به فراموشی سپرده شده اند و ما برای تغییر وقت زیادی نداریم. این پروژه با قرار دادن پنج درخت در حال انقراض در موقعیت انسان و چاپ خبر انقراضشان در قالب جنایت تلاش دارد تا اهمیت درخت را در نظر مخاطب بالا ببرد. ۲۰۲۰