اصفهان شهر بچه های لهستان

پروژه اصفهان شهر بچه های لهستان در مورد جنگ زده های لهستانی طی جنگ جهانی دوم است که ناچار به سفر به ایران شدند.۲۰۱۷